Travelers

Какво е Достъпен туризъм?

Достъпна среда, условия и равни възможности за всички

Съгласно Конвенцията ООН за правата на хората с увреждания и според Световната здравна организация 15% от световното население страда от някаква форма на увреждане и факта, че Европейският съюз наброява 80 милиона души с увреждания и броя на нуждаещи се от грижи възрастни хора се увеличава, за навлизането на достъпния туризъм за равенство  на отидх и почивка държавите членки на ЕС вече вземат всички мерки с цел да се оборудват бързо обществените места, транспортът, туристическите и исторически обекти, и туристическите забележителности, за да бъдат лесно достъпни за всички зависими лица и лица с увреждания.

Съгласно Конвенцията ООН за правата на хората с увреждания и според Световната здравна организация 15% от световното население страда от някаква форма на увреждане и факта, че Европейският съюз наброява 80 милиона души с увреждания и броя на нуждаещи се от грижи възрастни хора се увеличава, за навлизането на достъпния туризъм за равенство  на отидх и почивка държавите членки на ЕС вече вземат всички мерки с цел да се оборудват бързо обществените места, транспортът, туристическите и исторически обекти, и туристическите забележителности, за да бъдат лесно достъпни за всички зависими лица и лица с увреждания.

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:
“Развитие на социално предприемачество в туристическите услуги, чрез достъп до заетост и социално включване във фирма „СОЦИАЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД” – BG05M9OP001-2.010-0223-C01.
Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа за социално включване на 20 представителя на уязвими групи чрез създаване на условия за тяхната професионална интеграция.
ОБЩА СТОЙНОСТ: 299 956.48 ЛВ., ОТ КОИТО
254 963.00 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО И 44 993.40 ЛВ.
НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ.
НАЧАЛО: 01.07.2018Гг
КРАЙ: 01.09.2019г.

Обслужването в сферата на достъпния туризъм се осъществява от специално обучен от нас персонал за работа в туристическия сектор с хора със специални нужди, като към традиционния туристически персонал, в екипа на туроператора, в зависимост от специалните потребности на туристите, са включени – социални и лични асистенти, преводачи жестономичен превод,  а при необходимост и медицински персонал които да придружават хората със специални потребности по време на туристическите пътувания, отдих, почивка или обикновенна еднодневна екскурзия

Кои сме ние?

Социал травел ЕООД е специално създадена туристическа компания, регистрирана включително и като социално предприятие, посветена на промяната в предлагането на достъпни туристически услуги за хора с увреждания, чрез разработването на специални туристически продукти за хора с увреждания, като компанията инвестира в специализирани обучение на персонала си

Компанията е създадена през 2016г, в град София, с цел да предоставя необходимата информация за достъпна среда, анализ и оценка на съществуващата среда и възможностите за предоставяне на турситически услуги на хора със специални нужди да открият и преживеят очарованието от туристическото пътуване, посещението на нови места и страни, съчетано с отдих и почивка.

Социал Травел ЕООД е лицензиран туроператор с рег. № РК-01-7254 издаден от Министерството на туризма и притежаващ  валидна застраховка – Отговорност на туроператора и вписан в Регистъра на туроператорите и туристическите агенции поддържан от Министерството на туризма. Офисът на компанията се намира в офис сграда в гр.София, пл.Македония, № 1, ет.15, офис 13

Препоръчани турове

„СОЦИАЛ ТРАВЕЛ” ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.092-0292-C01 по процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са:

– Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

– Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Резултати:

С полученото финансиране бе подпомогнато дружеството, като по този начин бе осигурена устойчивостта в дейността му, което ще допринесе за запазване конкурентните му позиции на пазара.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 3 074.53 лв., от които 2 613.35 лв. европейско и 461.18 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 21.12.2020 г. до 21.03.2021 г.)

ПРОЕКТ И ГЛАВНИ ЦЕЛИ:

Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността в социално предприятие “Социал травел” ЕООДпроект на „Социал травел” ЕООД по BG05M9OP001-2.086-0008-C01, който се осъществява с финансова подкрепа по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.086 „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Главните цели на проекта са:–     – Активиране на 9 младежи от 16 до 29 г., включително с увреждания, настанени в резидентни услуги в общността и младежи в риск от 16 до 29 г., включително с увреждания, чрез индивидуална работа с тях, психологическо подпомагане и включването им в заетост в социално предприятие–     – Формиране у лицата на социални и трудови навици, което ще гарантира тяхната социална и професионална интеграция в обществото и напълно кореспондира с основната цел на настоящата процедура..

ОБЩА СТОЙНОСТ: 118 980.54 лв., от които

101 133.45лв. европейско и
17 847.09 лв. национално съфинансиране.

НАЧАЛО: 01.08.2020 г.

КРАЙ:       01.03.2022 г.

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛ ТРАВЕЛ” ЕООД е бенефициент по проект BG-176789478-2021-01-0096 по процедура BG-176789478-2021-01 „Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19” на  Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е:

Държавна помощ за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл. 26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 5 960.00 лв., от които 5 066,00 лв. европейско  и  894,00 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 4 месеца  (от 20.03.2021 г. до 20.07.2021 г.)