Проект „Развитие на социално предприемачество в туристическите услуги, чрез достъп до заетост и социално включване във фирма „СОЦИАЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД“, договор BG05M9OP001-2.010-0223-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Основната цел на проекта е да доведе до социално включване и интеграция на лица от уязвими групи, чрез изпълнение на следните дейности: осигуряване на достъп до заетост на лица с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда, както и осигуряване на подкрепа за социално включване на хора със специфични нужди, чрез предоставяне на туристически услуги. Изключването на хора с увреждания от сферите от обществения живот,  както и непредлагането на достъпен туризъм, лишава хората с двигателни увреждания и специални нужди от възможността им за пълноценно включване отдих и почивка.

Туристическите услуги в България не предлагат пакети насочени изцяло към лица с физически увреждания и специализирания туристически продукт на „Социал Травел“ ЕООД към хората с увреждания, ще допринесе за тяхното социално включване. Подобряване качеството на туристическите услуги в България и осигуряване достъпа до заетост чрез професионална интеграция на уязвими групи допринася за повишаване жизнения стандарт и качеството на живот, както на представителите на целевата група, така и на лицата с трайни физически увреждания, ползватели на специлизираната туристическа услуга.

За постигане на описаните цели „СОЦИАЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД  разкри 20 устойчиви нови работни места за лица с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, които бяха назначени на следните длъжности: Организатор туристическа агентска дейност, Аниматор в туризма, Екскурзовод и Социален асистент. С цел гарантиране успешната професионална интеграция на новоназначените лица, беше предоставено професионално обучение за заемане на съответните длъжности, като в учебните планове бяха застъпени учебни модули за работа с хора с увреждания.

За изпълнението на проекта беше закупено 9 местно специалицирано транспортно средство за хора с увреждания – Микробус „ИВЕКО ДЕЙЛИ“ модел 2018г, оборудван с най-съвременна електрическа платформа за инвалидни колички . В микробуса са предвидени и пригодени две обезопосани места за инвалидни колички, одобрени от съответните контролни транспортни органи за специализиран превоз на хора с увреждания, плюс още 6 седящи места за придружители на хората с увреждания и място за водача на микробуса. В купето на микробуса е осигурен съвременен комфорт – отопление, охлаждане, вентилация и аудио система.

Назначените по проекта персонал в „Социал травел“ ЕООД – Организатор туристическа агентска дейност по проекта подготвят съответните туристически пакети с подходяща достъпна среда за хората с увреждания, като се предоставя и услугите на перводач жестономичен превод за хора със сетивни увреждания (глухи и слабо чуващи хора). Екскурзоводите и туристическите аниматори предлагат съответната туристическа услуга подходяща за хора с увреждания, а социалните асистенти придружават хората с увреждания и подпомагат тяхното придвижване и обслужване за целия период на пътуването.

Индикаторите на проекта включват създаване на социално предприятие към Социал Травел ЕООД, минимум за срока на проекта, плюс 1 година, както и субсидирана заетост на целевата група, като след приключване на проекта, 10 от наетите лица ще бъдат назначени за още 6 месеца със собстевно финансиране на „Социал Травел“ ЕООД. Създадените и обучени кадри в социалното предприятие, заедно с финансираното по проекта придобиване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания, ще спомогне за утвърждаването на фирма „Социал Травел“ ЕООД, като социален туроператор за достъпен туризъм.